Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Булгарик ООД, гр. Варна, „Булгарик“ ООД с адрес: гр. Варна, ул. Н. Вапцаров 5, ет.7, офис 701 ЕИК 206398140, ИН по ЗДДС BG206398140 , представлявано от Илия Илиев , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „ www.bulgaric.com ”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Булгарик ООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Н. Вапцаров 5, ет.7, офис 701
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Н. Вапцаров 5, ет.7, офис 701
 4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Н. Вапцаров 5, ет.7, офис 701, Email: info@bulgaric.com
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206398140
 6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206398140

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.bulgaric.com чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
 6. Да получат информация по различни теми (готварски рецепти, обичаи, музика и др.) от прилежащата към сайта енциклопедична част.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.bulgaric.com или друго средство за комуникация от разстояние. (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Доставката е безплатна до всеки рецепцията на хотели, с които Доставчикът работи и които Потребителят може да избере като точка за доставка при поръчка. Доставки до други хотели или адреси могат да бъдат договорени с Доставчика по email или телефон. Възможно е в този случай доставката да бъде оферирана като допълнителна услуга, за което клиентът ще бъде уведомен предварително.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.7. Използването на електронния магазин bulgaric.com не е свързано със създаване на профил.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Договорът за покупко продажба е достъпен на следния адрес:
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО ПРОДАЖБА
(2) Договорът за покупко продажба е неразаделна част от общите условия на bulgaric.com и се сключва при всяка покупка от сайта и приемането на общите условия.
(3) Договорът се сключва двуезично – на български и английски език.
(4) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.bulgaric.com, а в случай на покупка и съответният договор за покупка от разстояние.
(5) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при поръчката.
(6) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(7) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчка от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката;

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 10. (1) Доставчикът гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на Потребителя притежава всички качества, които са упоменати в офертата и съответния договор за продажба.
(2) Доставчикът не носи отговорност по отношение на изчерпателност и фактология на предоставената в енциклопедичната част на сайта информация.

VII. ИЗОБРАЖЕНИЯ И АВТОРСКО ПРАВО

Чл. 11.Копиране, публикуване и имитация на текстове, фотографии, видеоматериали, както и всички лога, слогани и идентичност на марката „Bulgaric – Taste in a Box“ е забранено.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 12. (1) Подробна информация относно това какви лични данни използваме и как ги обработваме и съхраняваме може да намерите в секцията „Политика за поверителност“